Usługi

Pełen zakres usług pomocy prawnej z każdej dziedziny prawa zapewnia niezbędną obsługę w prowadzonej przez Państwa działalności i obejmuje
 • prawo cywilne (głównie problematyka zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego)
 • prawo ubezpieczeń (problematyka odszkodowań w tym odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi, pożarami, szkodami osobowymi i majątkowymi)
 • prawo gospodarcze i handlowe ( pełna obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, doradztwo korporacyjne, obsługa prawna procesów inwestycyjnych, windykacja należności) – stała obsługa prawna
 • gospodarka nieruchomościami na cele inwestycyjne i komercyjne
 • obrót gospodarczy, obrót papierami wartościowymi
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (przeprowadzanie spraw o rozwód, separację i alimenty)
 • prawo pracy
 • prawo procesowe (reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, arbitrażowych)
 • prawo karne (doradztwo i obrona w sprawach karnych, prowadzenie spraw przed organami ścigania jak policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze jak również w postępowaniu przed sądem)
 • prawo własności intelektualnej oraz prawo nieuczciwej konkurencji
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • postępowania likwidacyjne podmiotów gospodarczych
 • postępowanie sanacyjne i restrukturyzacyjne
 • prawo administracyjne
 • windykacja należności oraz zabezpieczenie płatności transakcji
W zakresie wyżej wskazanym nasze działania polegają m.in. na:
 • doradztwie na etapie tworzenia przedsiębiorstwa
 • pomocy przy jego reorganizacji i ewentualnym przekształceniu
 • obsłudze organów statutowych przedsiębiorstwa
 • doradztwie w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy (np.przygotowywaniu i opiniowaniu umów z kontrahentami)
 • konsultacjach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, karnego oraz prawa pracy
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
 • odzyskiwaniu należności od nierzetelnych kontrahentów
 • szkoleniu podnoszącym kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników
 • sporządzaniu opinii i przygotowywaniu dokumentacji podatkowej do cen transferowych
 • reprezentacji przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
 • pomocy przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych i uczestnictwie w przetargach publicznych

Dbamy o przejrzystość i uczciwość zasad współdziałania z Klientami, zapewniamy sprawny przepływ informacji w trakcie realizacji zleconych usług, a formę i zakres współpracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i wymagań każdego Klienta.

W naszych działaniach wygoda i bezpieczeństwo Klienta są podstawowym priorytetem.

Staramy się, aby zadowolenie ze współpracy z nami pozwalało na budowanie trwałych i długookresowych relacji.